Kunnskapsgrunnlag inkl. folkehelseoversikt 2024

Kunnskapsgrunnlag inkl. folkehelseoversikt 2024

Innhaldsoversikt

 1. 1 Befolkning
  1. 1.1 Befolkningsutvikling
  2. 1.2 Innvandring
  3. 1.3 Flytting
  4. 1.4 Prognosar
   1. 1.4.1 Befolkningsframskriving
   2. 1.4.2 Fødselsbalanse og nettoflytting
  5. 1.5 Oppsummering
 2. 2 Bustad og hushaldningar
  1. 2.1 Bustadstatistikk
  2. 2.2 Hushaldningar
  3. 2.3 Bustader i bruk
  4. 2.4 Oppsummering
 3. 3 Areal og natur
  1. 3.1 Arealrekneskap
  2. 3.2 Plante- og dyreliv
  3. 3.3 Vatn
  4. 3.4 Forureining
  5. 3.5 Oppsummering
 4. 4 Klima
  1. 4.1 Utslepp klimagassar
  2. 4.2 Klimagassreduksjonar
  3. 4.3 Klimatilpassing
  4. 4.4 Oppsummering
 5. 5 Mobilitet
  1. 5.1 Trafikktryggleik
  2. 5.2 Kollektivtransport
  3. 5.3 Digital infrastruktur
  4. 5.4 Infrastruktur el-bilar
  5. 5.5 Oppsummering
 6. 6 Utdanning og kompetanse
  1. 6.1 Grunnskulen - elevtal
  2. 6.2 Grunnskulepoeng
  3. 6.3 Nasjonale prøver
  4. 6.4 Skulebidragsindikator
  5. 6.5 Læringsmiljø
  6. 6.6 Spesialundervisning
  7. 6.7 Vidaregåande opplæring
  8. 6.8 Utdanningsnivå
  9. 6.9 Kompetansebehov
  10. 6.10 Oppsummering
 7. 7 Oppvekst og levekårsforhold
  1. 7.1 Risikogrupper for låginntekt
  2. 7.2 Barnehage
  3. 7.3 Skulebeskyttelse
  4. 7.4 Nærmiljø
  5. 7.5 Sosial deltaking
  6. 7.6 Barnevern
  7. 7.7 Oppsummering
 8. 8 Arbeidsliv
  1. 8.1 Sysselsetting
  2. 8.2 Inntekt
  3. 8.3 Likestilling og inkludering
  4. 8.4 Arbeidsledigheit
  5. 8.5 Sjukefråver
  6. 8.6 Stønader frå NAV
  7. 8.7 Utanforskap frå arbeidslivet
  8. 8.8 Oppsummering
 9. 9 Næringsliv
  1. 9.1 Næringsstruktur
  2. 9.2 Verksemder og føretak
  3. 9.3 Tilsette i Bygland
  4. 9.4 Pendling
  5. 9.5 Oppsummering
 10. 10 Kultur og fritid
  1. 10.1 Kulturtilbod og kulturaktivitet
  2. 10.2 Frivilligheit
  3. 10.3 Fritidstilbod
  4. 10.4 Kulturskule
  5. 10.5 Idrettsaktivitet og anlegg
  6. 10.6 Kulturminnevern
  7. 10.7 Oppsummering
 11. 11 Helse
  1. 11.1 Livskvalitet og psykisk helse
   1. 11.1.1 Sosial støtte
   2. 11.1.2 Einsemd
   3. 11.1.3 Psykiske plager og lidingar
   4. 11.1.4 Demens
   5. 11.1.5 Vener
   6. 11.1.6 Foreldrerelasjon
  2. 11.2 Helserelatert åtferd
   1. 11.2.1 Fysisk aktivitet
   2. 11.2.2 Skjermtid
   3. 11.2.3 Kosthald
   4. 11.2.4 Rusmiddel
   5. 11.2.5 Tobakk
  3. 11.3 Vald, sjølvskading og overgrep
   1. 11.3.1 Sjølvskading
   2. 11.3.2 Sjølvmord
  4. 11.4 Helsetilstand
   1. 11.4.1 Levealder
   2. 11.4.2 Eigenvurdert helse
   3. 11.4.3 Tannhelse
   4. 11.4.4 Diabetes
   5. 11.4.5 Overvekt
   6. 11.4.6 Kreft
   7. 11.4.7 Muskel- og skjelettplager
   8. 11.4.8 Ulykker
   9. 11.4.9 Drukning
   10. 11.4.10 Trafikk
   11. 11.4.11 Fall
  5. 11.5 Helsetenester
   1. 11.5.1 Barnevaksinasjonsprogrammet
   2. 11.5.2 Influensavaksinerte over 65 år
   3. 11.5.3 Bruk av helsetenester
   4. 11.5.4 Framtidig helsebehov
   5. 11.5.5 Oppsummering
 12. 12 Kjelder