Trodverk - varsel om igongsetting av detaljregulering

Trollvegg Arkitektstudio AS varslar, på vegne av Gunn Maren Valborgland Saaghus, oppstart av privat detaljreguleringsplan for Trodverk, planID 202401, i Bygland kommune, i medhald av plan- og bygningsloven (PBL) §12-3 og §12-8.

Målet med planen er å regulere 5 - 8 fritidsbustader med lågstandard ved Trodverk (planområdet, del 3).

Dokument i saka:

Oppstartsvarsel - Detaljregulering for Trodverk , 130524 (PDF, 2 MB)

Trodverk - Planinitiativ 18012024 (PDF, 2 MB)

Trodverk - oppstartsgrense, Detaljert kart (PDF, 658 kB)

Møtereferat (PDF, 764 kB)


Har du spørsmål og eventuelle skriftlege kommentarart, merknadar, opplysningar m.v. kan du sende til:

E-post: plan@trollvegg.no innan 07.06.2024