Temaplanar

Kva er ein temaplan?

Planane inneheld meir detaljert planlegging for eit fagområde eller eit eller fleire verksemdsområde, og følgjer opp og utdjupar overordna mål og satsingar i kommuneplanen. Den økonomiske prioriteringa tas i budsjett og økonomiplanen. Ein temaplan er som oftast vedteken politisk. Temaplanar gjeld som regel for ein periode på fleire år, og mange av dei blir reviderte etter ei tid