Flaumsonekartlegging

Kommunestyret i Bygland vedtok i møte 9.2.23, sak 9/23 at Norconsult AS si flaumsonekartlegging datert 15.11.22 skal leggast til grunn ved sakshandsaming av plansaker og byggesaker i Bygland