Kommunal planstrategi

Kva er ein kommunal planstrategi?

I alle kommunar skal kommunestyret innan eitt år etter konstituering vedta ein såkalla kommunal planstrategi. Dette er ikkje ein plan, men eit verktøy for å gjere strategiske prioriteringar eller val i forhold til kommunen si planlegging. Ut frå in vurdering av kva som er dei viktigaste utviklingstrekk og utfordringar kommunen står over for, skal arbeidet bidra til  å avklare kommunen sitt planbehov og prioritere kva planar som skal bli utarbeidd eller bli revidert i kommunestyreperioden.

Kommunen skal samtidig også ta stilling til om heile eller delar av kommuneplanen skal bli revidert, eller om planen skal bli vidareført utan endringar, og ta stilling til om det er behov for å sette i gang arbeid med nye arealplanar, eller om gjeldande planar bør bli revidert eller bli oppheva.

Kommunestyret vedtok 21. desember 2020 planstrategien for kommunestyreperioden:

Kommunal planstrategi 2020 - 2024 (PDF, 2 MB)