Sei meininga di om arealplanar i Bygland

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn/på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen.