Lage privat reguleringsplan

Privatpersonar, tiltakshavarar, organisasjonar og andre mynde kan fremme forslag til nye reguleringsplanar og endre eksisterande reguleringsplanar. Det er fagkunnige, som kjenner krava i lovverk, forskrifter og rettleiingar godt, som må lage reguleringsplanane.

Rettleiar for utarbeiding av reguleringsplan i Bygland kommune