Situasjonskart

Når noko skal bli  bygd på eigedommen, skal det først bli teikna ein situasjonsplan. Kort fortalt vil dette seie at det planlagde tiltaket blir teikna inn i eit situasjonskart.

Kva er et situasjonskart? 

Situasjonsplan skal bli levert inn sama med byggesøknaden, og viser det planlagde bygget (tiltaket) med avstandar til andre bygningar og nabogrenser. Situasjonsplanen skal bli teikna inn på eit situasjonskart frå kommunen. Situasjonskartet er eit kartutsnitt, der offentlege rammeføresetnadar for plan- og byggesaksbehandlinga er teikna inn.

Følgjande opplysningar går fram av kommunen sitt situasjonskart enten som tekst eller teikning:

 • gnr/bnr på eigedommen og rørte nabo- og gjenbuareigedommar for tiltaket
 • eigendomsgrensar
 • tilkomst til eigedommen
 • høgdekurver
 • målestokk
 • rutenett med koordinatar
 • plangrunnlag

Situasjonskartet skal ikkje vere eldre enn 1 år.

Korleis bestiller du situasjonskart 

 1. Gå til kartløysninga vår 
 2. Finn aktuell eigedom ved å taste inn gnr/bnr eller adresse i søkefeltet.
 3. Klikk på Kartlag og vel Situasjonskart Bygland.
 4. Klikk på Meny og vel Skriv ut.
 5. Klikk på Lag PDF og lagre situasjonskart for eigedommen.