Prisliste for bygge- og delingssaker (Gebyrregulativ )

1. Alminnelege føresegn

1. Alminnelege føresegn
Punkt Tekst
1.1 Gebyrkrav blir sendt til tiltakshavar eller rekvirent der ikkje anna er avtalt
1.2 Saksbehandlingsgebyr skal betalast sjølv om søknaden blir avslegen
1.3 Det blir ikkje gitt mellombels bruksløyve eller ferdigattest på søknadspliktige tiltak før sakshandsamingsgebyr er betalt
1.4 Kommunen kan i visse høve krevje at saksbehandlingsgebyret skal vere betalt før søknad vert handsama
1.5 Det skal ikkje betalast gebyr for handsaming av klagesaker
1.6 Dersom eit gebyr er openbart urimelig kan kommunedirektøren eller den som har fått fullmakt fastsetje eit høveleg gebyr
1.7 Klage på fastsetting av gebyr medfører ikkje lenger betalingsfrist
1.8 Evt. klage på gebyr må bli sendt skriftleg til Bygland kommune der det blir behandla i plan-, miljø- og ressursutvalet. Fylkesmannen er endeleg klageinstans
1.9 Ved behandling av nytt løyve der tidlegare løyve har gått ut må det betalast fullt gebyr
1.10 Gebyr blir rekna ut frå regulativet som gjeld den datoen kommunen har motteke ein komplett søknad
1.11 Ved komplett søknad der det ikkje er behov for å innhente tilleggsopplysningar vert saksbehandlingsgebyret redusert med 20%

2. Dispensasjonsgebyr jf. Plan- og bygningsloven kap. 19

2. Dispensasjonsgebyr jf. Plan- og bygningsloven kap. 19
Punkt Tekst Pris
2.1 Søknad om dispensasjon - politisk behandling 6 609
2.2 Søkand om dispensasjon - administrativ behandling 3 302

3. Tiltak som krev søknad jfr. Plan- og bygningsloven, kap. 20

3. Tiltak som krev søknad jfr. Plan- og bygningsloven, kap. 20
Punkt Tekst Pris
3.1. Tiltak som kan forestås av tiltakshavar jf. §20-4, a, b, c, d og e 2 974
3.2. Tiltak med krav om ansvarleg føretak jf. § 20-3
3.2.1 Fasadeendring, riving og installasjonar 2 974
Innhegning mot veg, skilt og reklame 2 974
Frådeling i tråd med plan 1 657
Frådeling i uregulert strøk (i tillegg kjem gebyr for handsaming av delingssøknad etter jordlova) 3 302
3.2.2 Tilbygg, vbesentleg reparasjon, bruksendring, ombygging, midlertidige konstruksjonar, vesentlege terrenginngrep og veg, parkeringsplass, landingsplass 5 946
3.2.3 §20-3, oppføring av bustad med 1 bueining 9 916
Tillegg pr. kvar ekstra bueining 4 958
Søknad om bustad med fleire bygg på same eigedom 10 741
3.2.4 §20-3. Oppføring av fritidsbustad med 1 bueining 14 873
Tillegg pr. kvar ekstra bueining 4 958
Søknad om fritidsbustad med fleire bygg på same eigedom 15 699
3.2.5 §20-3, oppføring av nærings- industribygg pr. BRA pr. tomt
BRA 0 - 100m2 2 974
BRA 101 - 200m2 4 126
BRA 201 - uavgrensa 5 782
3.2.6 §20-1 Andre bygg og store konstruksjonar 9 916
3.2.7 For tiltak/bygg i tiltaksklasse 2 aukar satsane ovanfor med 25%
3.2.8 For tiltak/bygg i tiltaksklasse 3 aukar satsane ovanfor med 50%
Ved handsaming av søknad i to-trinn, blir 1/2 gebyr fakturert når det er gitt rammeløyve og 1/2 gebyr fakturert ved igongsettingsløyve

4. Endring av byggeløyve

4. Endring av byggeløyve
Punkt Tekst Pris
4.1 Endring av tidlegare gitt løyve til tiltak jf. §20-3m 1/3 av første gebyr for vedtak
4.2. Endring av tidlegare gitt løyve til tiltak jf. §20-4 2 974
4.3 Endring av tiltakshavar 0

5. Godkjenning av føretak for ansvarsrett, jf. Plan- og bygningsloven kap. 22

5. Godkjenning av føretak for ansvarsrett, jf. Plan- og bygningsloven kap. 22
Punkt Tekst Pris
5.1 §22-3, Lokal godkjenning av føretak som har sentral godkjenning 329
5.2 §22-3 Lokal godkjenning av føretak som ikkje har sentral godkjenning 1 658
5.3 §22-3, Lokal godkjenning jfr SAK 10§6 - 8, sjølvbyggar 2 475

6. Ulovlegheitsoppfølging jf Plan- og bygningsloven kap. 32

6. Ulovlegheitsoppfølging jf Plan- og bygningsloven kap. 32
Punkt Tekst Pris
6.1 Gebyr for manglande søknad om ferdigattest når kommunen har registrertt at tiltak er tatt i bruk 3 302
6.2 Overtredelsesgebyr jf. §32-8, som SAK 10 §16-1

7 Timesats

7 Timesats
Tekst Pris
For tiltak som ikkje kan bli behandla i medhald av satsar som nemnt ovanfor, skal gebyr reknast etter medgått tid med timesats 1 671