Kriminalitetsforebyggande arbeid (SLT)

SLT-koordinatoren har ansvar for kontakt og samarbeid med politiet og skal bidra til at interne og eksterne instansar samarbeider godt. Saman får vi eit tryggare, betre og meir inkluderande lokalsamfunn

Målet er at alle skal få rett hjelp til rett tid og at hjelpeapparatet samarbieder på tvers av etatar og faggrupper.

Kva kan SLT-koordinatoren hjelpe deg med?

Kontakt SLT-koordinatoren dersom du:

  • treng råd om kven du skal kontakte når det gjeld forebygging av kriminalitet blant unge i Bygland kommune.
  • er bekymra for at eit barn, ungdom eller unge vaksne har, eller står i fare for å utvikle kriminell åtferd
  • treng råd om kven du kan kontakte når det gjeld vald og overgrep i nære relasjonar
  • er bekymra for radikalisme eller valdeleg ekstremisme

Kvifor SLT-modell?

SLT-modellen handlar om å vere i forkant av kriminalitet og fremje trygge lokalmiljø. for å forebygge og redusere kriminalitet blant ungdom og unge vaksne i Bygland kommune, krevs det at både kommune, fylkeskommune, stat, næringsliv og frivillige blir involvert. Det blir lagt vekt på foreldresamarbeid for unge under 18 år.

Målgruppa

Unge mellom 13 - 25 år, med vekt på unge som er utsett for miljø med rus og kriminalitet.

SLT-styringsgruppe 

I styringsgruppa er desse med: ordførar, kommuneleiinga, SLT-koordinator og politiet.