Rettleiing og lovverk

Kommunal vegforvaltning er med anna heimla i:

  • Veglova
  • Vegtrafikklova
  • Diverse føresegner og anna overordna planverk, alt etter kva område ein vurderer tiltak.