Rettleiing og lovverk

Renovasjonsvedtektene for Setesdal (PDF, 655 kB)

Lokale forskrifter for vatn- og kloakkavgifter (PDF, 3 MB)

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) - Kapittel 20.

Søknadsplikt - Lovdata

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) - Kapittel 23. Ansvar i byggesaker - Lovdata

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) - Kap. 2. Alminnelige bestemmelser om forurensninger. - Lovdata