Ordførar Runar Flåt Granheim

Ordførar sin kalender

Vi tek atterhald om endringar i ordføraren sitt program.

Veke 21

Måndag 20. mai
Heilagdag

Tysdag 21. mai
Politiråd
Møte kommunedirektør
Kontor Bygland 12 - 15

Onsdag 22. mai
Møte i Arbeidsutval SIPR (Evje)
Reise til Oslo

Torsdag 23. mai
LVK, Oslo

Fredag 24. mai
Agdertinget, Stortinget

Sundag 26. mai
Fortidsminneforeining, Åraksbø og Skore

Veke 22

Måndag 27. mai
Fast møte varaordførar og kommunedirektør.
Generalforsamling Syrtveit Næringsområde

Tysdag 28. mai
Møte Agder AP, Kristiansand

Onsdag 29. mai
Møte med innbyggar
Møte med gredelagsleiar Grendi
Møte med leiar Lokalmat i Setesdal

Torsdag 30. mai
Møte med leiar Bygland Næringslag

Fredag 31. mai
Generalforsamling Å Energi
 

Veke 23

Måndag 3. juni
Fast møte med varaordførar og kommunedirektør.
Kontrollutvalet
Strategisamling styret SIPR (Evje)

Tysdag 4. juni
Frukostmøte med Statsforvaltar
Å energi - konferanse (Kr. sand)

Onsdag 5. juni
Generalforsamling Visit Sørlandet (Arendal)

Torsdag 6. juni
Administrasjonsutvalsmøte
Formannskapsmøte

Fredag 26. april
Privat avtale
Kontor Bygland 12 - 15
 

Veke 24

Måndag 10. juni
Fast møte varaordførar og kommunedirektør.
Regional arealforvaltning (Kr. sand)
Gruppemøte Bygland AP

Tysdag 11. juni
Representantskapsmøte DRIV Agder (Kr.sand)
Representantskapsmøte Midt Agder Friluftsråd

Onsdag 12. juni
Styremøte SIPR
Representantskapsmøte SIPR
Kulturarvrådsmøte

Torsdag 13. juni
Kontordag Bygland

Fredag 14. juni
Kontordag Bygland 9 - 12
Privat avtale

 

Kva er oppgåvene til ein ordførar?

Ordføraren er kommunen sin øvste politiske leiar, og er kommunen sin rettslege representant. Ordføraren og varaordføraren blir valde av kommunestyret for fire år.

Bygland kommune har ordførar på heiltid.

Ordføraren sine viktigaste oppgåver er:

  • Å vere møteleiar for formannskap og kommunestyre.
  • Å representere kommunen ved ulike høve.
  • Å vere bindeledd og formidlar av synspunkt mellom folkevalde og administrasjon.
  • Å vere tilgjengeleg for kommunen sine innbyggarar og å følgje opp enkeltsaker i samband med det.
  • Å vere drivkraft i kommunen sitt tiltaksarbeid.

Helsing frå ordførar

Kjære alle saman!

Eg blei valt til ordførar i Bygland kommune den 19.10.2023.  

Saman med kommunestyret vil eg jobbe for eit godt samarbeid mellom politikarar, kommune, innbyggarar, næringsliv og dei frivillige. Gjennom samarbeid skapar vi framtidstru, vekst og eit godt samfunn. Vi skal arbeide saman for at kommunen vår også framover skal vere ein god kommune å vere i, for store og små, både for innbyggarar og besøkande.  

Bygland kommune har mykje å tilby! Vi har Byglandsfjorden, ein rik og tilgjengeleg natur, eit rikt kulturliv og vi leverer gode kommunale tenester.  

Eg er oppteken av å ha god kontakt med innbyggarar og andre som har tankar og idear som gjeld Bygland kommune.  

Ta gjerne kontakt på telefon, e-post eller stikk innom kontoret for ein prat.  

Med venleg helsing Runar Granheim