Ordførar Runar Flåt Granheim

Ordførar sin kalender

Vi tek atterhald om endringar i ordføraren sitt program.

Veke 15

Måndag 8. april
Fast møte med varaordførar og kommunedirektør
Møte Pakkbua Byglandsfjord
Møte næringsaktør på Bygland

Tysdag 9. april
Nærmiljøsatsing. Møte på Byglandsfjord

Onsdag 10. april
Kontordag
Møte om arealplan og meklingsmøte

Torsdag 11. april
Krypsivfondet
Møte Evje og Hornnes AP

Fredag 12. april
Heildagsmøte; næringsaktør Bygland

Veke 16

Måndag 15. april
Fast møte varaordførar og kommunedirektør.
Arbeidsutval og ordførarkollegiet SIPR

Tysdag 16. april
Politisk verkstad

Onsdag 17. april
Meklingsmøte arealplan

Torsdag 18. april
Strategimøte Setesdalsmuseet Eigedom

Fredag 19. april
Kontordag Bygland

Veke 17

Måndag 22. april
Fast møte med varaordførar og kommunedirektør.
Kontrollutvalet
Råd for eldre og funksjonshemma
Ungdomsrådet
Gruppemøte Bygland AP

Tysdag 23. april
Frukostmøte med Statsforvaltar

Onsdag 24. april
PVårt Agder, møte i Kristiansand

Torsdag 25. april
Formannskapsmøte

Fredag 26. april
Kontordag - Bygland
Møte Syrtveit Næringsområde AS

Veke 18

Måndag 29. april
Fast møte varaordførar og kommunedirektør.
Arbeidsutval SIPR

Tysdag 30. april
Politiråd
Møte med miljøvernminister: Agder AP

Onsdag 1. mai
Markering

Torsdag 2. mai
Førebu temadag
Medlemsmøte Bygland AP

Fredag 3. mai
Temadag fornybar kraft

 

Kva er oppgåvene til ein ordførar?

Ordføraren er kommunen sin øvste politiske leiar, og er kommunen sin rettslege representant. Ordføraren og varaordføraren blir valde av kommunestyret for fire år.

Bygland kommune har ordførar på heiltid.

Ordføraren sine viktigaste oppgåver er:

  • Å vere møteleiar for formannskap og kommunestyre.
  • Å representere kommunen ved ulike høve.
  • Å vere bindeledd og formidlar av synspunkt mellom folkevalde og administrasjon.
  • Å vere tilgjengeleg for kommunen sine innbyggarar og å følgje opp enkeltsaker i samband med det.
  • Å vere drivkraft i kommunen sitt tiltaksarbeid.

Helsing frå ordførar

Kjære alle saman!

Eg blei valt til ordførar i Bygland kommune den 19.10.2023.  

Saman med kommunestyret vil eg jobbe for eit godt samarbeid mellom politikarar, kommune, innbyggarar, næringsliv og dei frivillige. Gjennom samarbeid skapar vi framtidstru, vekst og eit godt samfunn. Vi skal arbeide saman for at kommunen vår også framover skal vere ein god kommune å vere i, for store og små, både for innbyggarar og besøkande.  

Bygland kommune har mykje å tilby! Vi har Byglandsfjorden, ein rik og tilgjengeleg natur, eit rikt kulturliv og vi leverer gode kommunale tenester.  

Eg er oppteken av å ha god kontakt med innbyggarar og andre som har tankar og idear som gjeld Bygland kommune.  

Ta gjerne kontakt på telefon, e-post eller stikk innom kontoret for ein prat.  

Med venleg helsing Runar Granheim