Høyring og offentleg ettersyn: Forslag til detaljregulering Rv. 9 Neset, kurveutbetring

Forslaget til detaljreguleringsplan for rv. 9 Neset i Bygland kommune blir lagt ut til offentleg høyring i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10, jf. §3-7

Planforslaget omfattar ei strekning på ca. 1,4 km ved Neset camping i Bygland kommune.
 

Målet med planarbeidet er primært å lage ein plan for ein trygg og effektiv rv. 9 som sikrar auka trafikktryggleik, god trafikkavvikling, redusert reisetid og reduksjon av klimagassutslepp i byggefasen.
 

Innspel/merknader til planforslaget må sendast skriftleg innan 27.06.2024 til:

Statens vegvesen 
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

eller med e-post til  firmapost@veqvesen.no

Merk innspelet med sak 21/269330 (Rv. 9 Neset, kurveutbetring)

Spørsmål til planarbeidet kan rettast til planleggingsleiar 
jon.olav.upsal@vegvesen.no.