Presteneset - Moglegheitsstudie

Moglegheitsstudien syner fleire moglege måtar å utnytte og bygge på Presteneset

Bakgrunn

Både Bygland og Byglandsfjord er tettstader som over lengre tid har slite med negativ vekst, ledige forretningslokale og manglande investeringsvilje. Begge tettstadane har eit vesentleg potensial for utvikling både for å auke delen av bebuarar i sentrumskjernen og å styrke kvaliteten på viktige område og leggje til rette for nye næringar i dei tradisjonelle næringslokala. Satsing på bustadfortetting i eksisterande sentrumskjerne er eit godt tiltak for å redusere transportbehov og klimagassutslepp.

Agder fylkeskommune har bidrege med stadutviklingsmidlar til moglegheitsstudiar for både Presteneset og Byglandsfjord. Studiane skal sjå på stadane sine kvalitetar, stadidentitet og utviklingspotensial. Moglegheitsstudiane skal innehalde 3D-modellar, slik at kommunen får eit effektivt verktøy for medverknad og visualisering av moglege utviklingsscenario.  Studien for Presteneset er ferdig, medan studien for Byglandsfjord blir starta på vinteren 2023.

Materialet vil bli brukt i medverknadsprosessar og til politisk forankring av framtidige planprosessar i Bygland kommune.

Presteneset

Arbeidet med moglegheitsstudien hadde som utgangspunkt at utviklinga skal bli tilpassa staden sin skala og lokale byggeskikk. I tillegg var det ei målsetting å forsterke dei eksisterande kvalitetane til staden, og om mogleg gjenopprette samanhengar som gir eit forsterka sentrumsområde. Analysane har fokusert både på moglegheit for fortetting ved etablering av nye bygningar, men også fokus på ny bruk av eksisterande bygningsmasse.

Eit viktig mål med prosjektet var å identifisere faktorar som bidreg til auka bustadkvalitet i området. Dette kan eksempelvis vere eksisterande kvalitetar som bør forsterkast, som lokal byggeskikk, bevaringsverdig bygningsmiljø og historiske plassar og samanhengar. Det er også sett på kva urbane kvalitetar området manglar, og om det er mogleg å auke bukvaliteten i området gjennom satsing på gode offentlege uterom og møteplassar.

Moglegheitsstudien vil danne eit viktig grunnlag for framtidig arealplanlegging og utvikling av området.

Her kan du lese dokumentet "Mulighetsstudie Presteneset" (PDF, 12 MB)