Klima- og miljøprogrammet i jordbruket

Statsforvaltaren i Agder har fått fylkesvis tildeling inanfor Klima- og miljøprogrammet i jordbruket.

Programmet omfattar tiltak som er knytta til:

  • klimatilpassing
  • klimagassutslepp
  • jord
  • naturmangfald/kulturminne i kulturlandskapet
  • forureining til vatn, jord og luft

 

Du kan lese meir om programmet på Statsforvaltaren i Agder si nettside