Informasjon om vikarar på jordbrukssaker

Bygland kommune har to vikarar på jordbruk

Inge Eftevand: 

  • Lovsaker: (Konsesjon, deling etter jordloven, omdisponering av dyrka mark og løyve til nydyrking)
  • BU-saker (Innovasjon Norge)

 

Caroline Iveland: 

  • Produksjonstilskot, regionalt miljøprogram, SMIL, drenering og tiltak i beiteområde