Tilknyting til kommunale VA-anlegg

Bygland kommune har 4 vassverk med tilhøyrande leidningsnett. Desse er lokaliserte på Byglandsfjord, Bygland, Åraksbø og Ose. Vi har også 4 avlaupsanlegg. Desse er lokaliserte på dei same stadene som for vassverka.

Om det ligg til rette for at bustadeigar/hytteeigar kan kople seg til kommunalt vass- og avlaupsnett, må ein søke om dette på eige skjema. Kostnadane ved å kople seg på, går fram av kommunen si prisliste (gebyrregulativ). Det må bli bruk ansvarleg røyrleggermester for å kople seg på kommunalt VA-anlegg.

Skjema som ansvarlege røyrleggarar må bruke: